Česká žonglérská Asociace (Czech Juggling Association)

(Czech Juggling to its friends)

All organisations

ČEŠTINA:Česká žonglérská asociace Czech Juggling (dále jen „CJ“) je občanské sdružení dětí, mládeže i dospělých, kteří se zajímají o žonglování, registrované u Ministerstva vnitra ČR od 12. dubna 2012. Bylo vytvořeno za účelem rozvoje české žonglérské kultury a hledání nových zájemců o žonglování a obdobné umělecké aktivity. Asociace je určena pro žongléry všech věkových kategorií z celé České republiky. CJ pořádá žonglérské akce a soutěže (př.: Mistrovství ČR, pohárové soutěže, internetové soutěže apod.), kterými chce zviditelnit novodobý žonglérský sport a aktivitu.

Asociace CJ provozuje internetový portál, na němž mohou žongléři a žonglérské skupiny mít svůj vlastní profil, přes který prezentují svoje umění a další aktivity. Portál také slouží k výuce žonglérských triků s různým žonglérským náčiním přes internet, ke čtení článků o světě žonglování, k prohlížení fotogalerie s žonglérskými tématy, vše za účelem rozšíření žonglérského sportu a umění především mezi dětmi a mládeží.


=================================================================================================

ENGLISH:

Czech English Juggling Juggling Association (hereinafter the "CJ") is an unincorporated association of children, youth and adults who are interested in juggling, registered at the Interior Ministry since 12 April 2012. It was created for the development of Czech culture juggling and search for new candidates juggling and similar artistic activities. The Association is intended for jugglers of all ages from all over the Czech Republic. CJ juggling organizes events and competitions (eg .: World Championship, cup competitions, online competitions etc.)., Which wants to highlight modern juggling sport and activity.

CJ Association operates an Internet portal, where they can jugglers and acrobatic groups have their own profile through which present their art and other activities. The portal also serves to teach juggling tricks with various juggling equipment over the internet, read articles about the world of juggling to view a photo gallery with juggling themes, all in order to expand juggling sports and the arts especially among children and youth.
Upcoming events.

Website:

http://www.czechjuggling.com/

All Czech Juggling events

Czech Juggling event locations map

Czech Juggling related Small Talk

No posts yet :(